Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Contact

Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor

Strada Lungă, nr 100, Brașov

Tel: +4 0737.03.25.05

Fax: +4 0372.87.36.90

Fundația Națională a Tinerilor Manageri

Dumbrava Rosie 2, Sector 2, Bucuresti, Romania

Tel: (+4) 021 3183874

Fax: (+4) 031 8145925

E-mail:

 

 

Denumire proiect:

SUCCES - SUSȚINEM CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIILOR

 

Egalitate de sanse

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte.

 

Conceptul are la baza asigurarea participarii depline a  fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

 

Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

 

Valorificarea diversitatii culturale, etnice si a diferentelor de gen, de varsta sunt premise pentru dezvoltarea societatii si asigura un cadru in care relatiile sociale au la baza valori precum toleranta si egalitatea.

 

O serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea principiului egalitatii de sanse pe piata muncii au fost emise de-a lungul timpului. Ariile in care se aplica principalul document care reglementeaza punerea in aplicarea a principiului egalitatii sunt:

 

-          accesul la incadrarea in munca

-          promovarea si formarea profesionala

-          conditiile de munca

-          securitate sociala

 

Prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor: rasa, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

 

Tipuri de discriminari in Romania:

 

-discriminare dupa gen

-discriminare dupa orientare sexuala

-discriminare dupa varsta

-discriminare dupa handicap

-dicriminare dupa etnie

-discriminare dupa religie

 

Genul se refera la diferentele sociale dintre femei si barbati care sunt invatate si care se schimba in timp. Aceste diferente variaza mult in interiorul unei culturi de la o cultura la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul caruia sunt analizate rolurile, responsabilitatile, constrangerile, sansele si nevoile barbatilor si femeilor in orice context.

 

Principalele cauze care stau la baza discriminarii dupa gen in Romania:

-          nivelul scazut al remuneratiei in domeniile puternic feminizate

-          reprezentarea inechitabila la nivel politic a femeilor si a barbatilor in procesul de luare a deciziei

-          deficientele la nivelul administratiei publice locale in a asigura masuri active de conciliere a vietii de familie cu viata profesionala

-          numarul redus al activitatilor economice initiate de catre femei

-          existenta stereotipurilor sexiste in societate

-          accesul scazut

 

Ca si cetăţeni cu drepturi  depline, persoanele cu handicap au drepturi egale si au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in societate.

 

Principalele cauze care stau la baza discriminarii dupa handicap in Romania:

-          accesul scazut la servicii sociale specializate

-          accesul persoanelor cu handicap locomotor in mijloacele de transport in comun

-          accesul scazut pe piata muncii

-          accesul scazut la orice forma de educatie, datorat inexistentei unui sistem de educatie timpurie pentru copilul cu handicap, a mentalitatilor invechite a profesorilor precum si a lipsei accesibilizarilor mediului fizic si informational in sistemul de invatamant

 

 

Principalele cauze care stau la baza discriminarii dupa etnie, mai exact discriminarea populatiei rome in Romania:

-          existenta unui sistem patriarhal si a unor norme comunitare care nu permit femeilor rome dezvoltarea unei cariere profesionale

-          formele multiple de discriminare cu care femeile rome se confrunta in accesul la bunuri si servicii, precum si la furnizarea serviciilor

-          imaginea negativa promovata de catre mass-media referitoare la femeile si barbatii de etnie roma

-          insuficienta promovare a diversitatii si a identitatilor multiple ale femeilor in societatea romaneasca

 

In cazul unei discriminari, se recomanda adresarea:

-          angajatorului

-          reprezentatilor sindicali sau reprezentantilor alesi ai angajatilor

-          Inspectiei Muncii

-          Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

-          Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati

-          Instantelor judecatoresti

 

 

Acte normative privind egalitatea de sanse pe piata muncii:

-          Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile ulterioare

-          Ordonanta de Urgenta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata

-          Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, republicata

-          Codul Penal

 

Surse: -oirposdru-vest

             -Agentia nationala pentru ocuparea Fortei de Munca

            - Ministerul Muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice

- fonduriadministratie.ro